หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับผักกาด
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา
วัดหน่องเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
อ่างเก็บน้ำเขาตะแบง
1
2
3
4
5
 
 
 
อบต.ศาลาแดง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โครงการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยถั่วใต้ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านมะค่าปม-บ้านบ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.เนินกว้าว ตารางบก.01 โครงการงานปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 6 ต.เนินกว้า [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงก [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินกว้าว ตารางบก.01 โครงการงานปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว ต.เนิน [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยางขาว [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่วงก์ โครงการป้องกับและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองเบน ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองเบน ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูฝนระวังป่วยไข้หวัดใหญ่ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เก้าเลี้ยว โครงการ 9ส.สู่เมืองน่าอยู่ เชิงบูรณาการ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เก้าเลี้ยว โครงการ 9ส.สู่เมืองน่าอยู่ เชิงบูรณาการ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เก้าเลี้ยว ประชุมมอบนโยบาย [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกเดื่อ รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นคร [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภู [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร้างถ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
  คุณต้องการให้ อบต.เขากะลา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ


 


 
ติดต่อ ผอ.กองคลัง (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
ตกปลา (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 2409  ตอบ 3  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ โดยว [ 10 พ.ค. 2562 ]

 
 
การสำรวจรายชื่อครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1003  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1006  [ 17 พ.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว70  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว1004 [แนวทางการดำเนินการ] [เอกสารความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว999 [แบบฟอร์มฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบรายงาน]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6456-6531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2564 ]
ขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว996  [ 17 พ.ค. 2564 ]
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
สายตรงนายก
โทร : 08-1962-2691
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพือรับเงินอุดหนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 102 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล วันฉัตรมงคล ขนาด ๒.๔ x ๕.๘ เมตร โดย [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ สายฉอกน้ำ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ สายตรงข้ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณไร่นาย [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายบ้านนางทว [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บริเวณไร่นายจตุรงค์ เอกฉั [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
อบต.เขากะลา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขากะลา
 
ที่ นว 0023.4/ว11821 ตัวอย่างต่างๆ ที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11810 ขอเชิญประชุม  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว1194 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11912 สำรวจกลุ่มเป้าหมายสำหรับลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ของหน่วยงานรัฐ [ แนบ1 ]  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/ว11908 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรุ่นที่ 2  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11913 การสำรวจประสิทธิภาพของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 17 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว11677 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1190 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน - องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งแปซิฟิก  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว10599 การขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11675 การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิดที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1184 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยล่ะของจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่เข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-LARNING)  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1185 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1186 การแอบอ้าง มีพฤติกรรมโน้มน้าว ฉ้อฉล เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถให้การช่วยเหลือในการช่วยเหลือในการคัดเลือกเพื่อเลื่อระดับหรือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1187 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11719 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.4/ว11753 การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11658 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) กรณี อุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว11262 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว1180 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว11564 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง [ แนบ1 ]  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา หมู่ที่ 10 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 056-000-344,086-331-3569 โทรสาร : 056-000-344
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา
จำนวนผู้เข้าชม 8,652,834 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง